Ліцензії МОН про надання освітніх послуг

Сертифікати про акредитацію

Статут ХНУМГ ім. О.М. Бекетова з печатями за 2016 рік

Положення про порядок призначення і виплати стипендій

Положення про Наглядову раду

Положення про Вчену раду

Положення про аспірантуру та докторантуру

Положення про науково-дослідну частину

Положення Про студентське самоврядування

Положення про ПФВ_2013

Положення про комітет з конкурсних торгів

Склад Наглядової ради

Положення про організацію дистанційного навчання

Положення про навчальний дистанційний курс

Положення про банк атестованих дистанційних курсів

Положення про атестацію дистанційних курсів

Положення про организацію навчання студентів за заочно-дистанційною формою

Норми часу для планування і обліку навчальної, методичної, наукової,організаційної та виховної роботи науково-педагогічних працівників

Положення про науково-технічну раду

Положення про розклад навчальних занять

Положення про кафедру

Положення про організацію освітнього процесу

Наказ про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін

Положення про академічну мобільність студентів

Порядок замовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту

Положення про філію кафедри на виробництві

Положення про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі

Положення про екзаменаційну комісію

Положення про факультет

Графік навчального процесу 2017-2018 р.

Про розмір плати за надання освітніх послуг на підготовчих курсах Центру довузівської підготовки та працевлаштування працівників

Типова угода про підготовку аспіранта (докторанта) за рахунок державного замовлення

Наказ про створення науково-навчального Інституту підготовки кадрів вищої кваліфікації

Положення Про приймальну комісію

Коллективний договір Харківської національної академії міського господарства на 2012-2016 роки

Правила внутрішнього розпорядку для працівників і студентів Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Положення про первинну профспілкову організацію студентів Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Рішення вченої ради вищого навчального закладу про затвердження стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності

Наказ Про введення в дію рішення Вченої ради університету щодо створення Наглядової ради ХНУМГ ім. О.М. Бекетова

Положення Про студентське наукове товариство Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Рішення вченої ради про затвердження зразку та порядку виготовлення власного документа про вищу освіту

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Положення щодо конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Ліцензія надання освітніх послуг Харківським національним університетом міського господарства імені О. М. Бекетова

Сертифікат про акредитацію Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

Положення про гуртожиток ХНУМГ імені О.М. Бекетова 1 2

Правила внутрішнього розпорядку у гуртожитках ХНУМГ імені О.М. Бекетова 1 2